عبدالله الدغيثر

عبدالله الدغيثر

06月29日サウジアラビアでは「عبدالله الدغيثر」に多くの人が注目している。

(06/29 In Saudi Arabia a lot of people are interested in “عبدالله الدغيثر”.)

  • Good 
  • Awesome