วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

07月31日タイでは「วันภาษาไทยแห่งชาติ」に多くの人が注目している。

(07/31 In Thailand a lot of people are interested in “วันภาษาไทยแห่งชาติ”.)

  • Good 
  • Awesome