Manitoba tornado

Manitoba tornado

07月31日カナダでは「Manitoba tornado」に多くの人が注目している。

Tornado Manitoba

(07/31 In Canada a lot of people are interested in “Manitoba tornado”.)

  • Good 
  • Awesome