Roman Polański

Roman Polański

10月31日ポーランドでは「Roman Polański」に多くの人が注目している。

(10/31 In Poland a lot of people are interested in “Roman Polański”.)

  • Good 
  • Awesome