Thứ 6 Ngày 13 Là Gì

Thứ 6 Ngày 13 Là Gì

11月14日ベトナムでは「Thứ 6 Ngày 13 Là Gì」に多くの人が注目している。

Thứ 6 Ngày 13 Là Ngày Gì

(11/14 In Vietnam a lot of people are interested in “Thứ 6 Ngày 13 Là Gì”.)

  • Good 
  • Awesome