วันช้างไทย

วันช้างไทย

03月15日タイでは「วันช้างไทย」に多くの人が注目している。

(03/15 In Thailand a lot of people are interested in “วันช้างไทย”.)

  • Good 
  • Awesome