สุริยุปราคา

สุริยุปราคา

03月15日タイでは「สุริยุปราคา」に多くの人が注目している。

สุริยุปราคา 2559, สุริยุปราคา 9 มีนาคม 2559, ดูสุริยุปราคา

(03/15 In Thailand a lot of people are interested in “สุริยุปราคา”.)

  • Good 
  • Awesome