Falla De San Ramon

Falla De San Ramon

01月31日チリでは「Falla De San Ramon」に多くの人が注目している。

(01/31 In Chile a lot of people are interested in “Falla De San Ramon”.)

  • Good 
  • Awesome